Jaarverslag 2000 - 2001
van de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945
Algemeen - Website Zwolle 1940-1945 - Lessen op scholen - Monument Engelse Werk - Diversen - Aanwinsten - Materiaal

Algemeen

Het bestuur is dit jaar weer diverse malen bijeen geweest om de voortgang en activiteiten van de stichting te bespreken. Het bestuur bestaat uit Jaap Hagedoorn (voorzitter) en Arie Slob (secretaris/penningmeester). Paul Harmens is beheerder van de collectie. Het jaar 2001 is een jaar geweest met veel aanwinsten en veel publiciteit, wat resulteerde in veel nieuwe contacten en nieuwe aanwinsten. De collectie van de stichting is momenteel bijna geheel ondergebracht in het woonhuis van de beheerder, Paul Harmens. Komend jaar zal bezien moeten worden hoe en waar de collectie het best definitief is onder te brengen en te ontsluiten, zodat zij ook in de toekomst nog beter gebruikt kan worden voor studiedoeleinden en educatie. Dat betekent dat er tevens een begin gemaakt moet worden met het beschrijven en conserveren van het materiaal, dat inmiddels vele tientallen meters beslaat en bestaat uit boeken, foto's, documenten, films en video.

Website Zwolle 1940-1945

De website van de stichting staat sinds september 2000 op het internet. De site is inmiddels meer dan 6400 keer bezocht door mensen van over de hele wereld. Er zijn daardoor waardevolle contacten ontstaan tussen ons en oud-Zwollenaren die weer nieuwe aanwinsten opgeleverden. Ook is de website veel bezocht door leerlingen van diverse scholen die gebruik maken van de informatie ten behoeve van werkstukken en scripties. De reacties zijn zonder uitzondering positief te noemen.

Lessen op scholen

Dit jaar kon door tijdgebrek helaas niet veel voorlichting op scholen gegeven worden, hoewel verzoeken daartoe ons wel bereikten. Het volgend jaar zullen we ons, in samenwerking met de heer Wil Cornelissen, weer toeleggen op het bezoek aan de scholen.

Monument Engelse Werk

In de vorige Nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van het voornemen om een monument op te richten voor de zes mensen die op 3 oktober 1944 zijn gefusilleerd in het Engelse Werk. Op verzoek van de gemeente Zwolle hebben Fimme Bootsma en Paul Harmens onderzoek verricht naar deze gebeurtenis. Dit leidde tot meerdere krantenartikelen. Het monument werd onthuld op 4 oktober jl. en is geadopteerd door basisschool de Brug die het verzorgt en onderhoudt.

Diversen

Ook is dit jaar diverse keren een beroep op ons gedaan door musea en instituten die zich bezighouden met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon vroeg of de collectie pamfletten bevatte die door de geallieerde luchtmacht tijdens bombardementsvluchten naar Duitsland boven Nederland werden uitgestrooid. Van de pamfletten, zoals De Vliegende Hollander, Wervelwind en De Luchtpost hebben we er ongeveer 800. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam verzocht om nadere informatie over mensen uit kamp Amersfoort die verplicht te werk werden gesteld rondom Zwolle. Hiernaar wordt momenteel onderzoek gedaan.
Prof.dr. J. van Hessen en het Historisch Centrum Overijssel (HCO) - ontstaan uit de samenvoeging van het Zwolse gemeentearchief en het Rijksarchief in de provincie Overijssel - werd verzocht mee te werken aan een inzamelactie van documentatie Overijssel 1940-1945 via de bibliotheken in de provincie. Hierbij werd vooral gebruik gemaakt van expertise van de stichting met betrekking tot het verzamelen van documentatie De actie werd ook ondersteund door de Overijsselse Bibliotheekdienst en vond plaats van 16 april tot en met 16 juni. In juli is alles centraal verzameld en daarna gesorteerd. Op 8 oktober is er in het HCO een bijeenkomst geweest voor schenkers, waar tevens iets van het materiaal tentoongesteld was. De voorzitter van de stichting sprak over het belang van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voor het heden en riep op om te komen tot een koepelorganisatie waarin de locale en regionale krachten worden gebundeld, waar uitwisseling van expertise kan plaatsvinden en waarin gestalte kan worden gegeven aan de educatieve projecten.

Aanwinsten

 • Van de heer D. den Herder uit Hengelo kregen we foto's van de herbegrafenis van de gefusilleerde verzetsman Wim Lengton in Overveen.
 • Van Minke Kraijer uit Zwolle ontvingen we een aantal langspeelplaten met geluidsfragmenten uit de jaren 1940-1945 en een uniformembleem.
 • Door bemiddeling van de heer Verhees verkregen we van de heer Veldman uit Hattem zeer waardevol materiaal met betrekking tot de NSB, zoals folders, boekwerkjes en correspondentie.
 • Van de bedrijfsleider van boekhandel De Slegte te Zwolle, de heer T. Bloks, kregen we dagboeken uit de jaren 1940-1945, bijgehouden door iemand die berichten overnam van de radio-uitzendingen van oa. Radio Oranje.
 • Door bemiddeling van Dick en Coleta Hogenkamp ontvingen we van de heer Nijmeier unieke documenten over zijn gevangenschap in Scheveningen als gevolg van het verspreiden van biljetten over Prinses Beatrix.
 • Via de heer Paul Benning kregen we een dertigtal foto`s aangeboden die afkomstig zijn uit het foto-album van de familie Steggink. De foto`s geven een uniek beeld van de bevrijding van Assendorp.
 • Van mevrouw R. Ruiter uit Haarlem verwierven we veel bijzondere documenten en archivalia. Mevrouw Ruiter was tijdens de oorlog zeer nauw betrokken bij de verzetsgroep rond Henk Beernink.
 • Margriet Schuit-Wijnbeek schonk ons diverse documenten en materialen, zoals hulzen van pakjes sigaretten en chocolade die door de bevrijders uitgedeeld werden in april 1945.
 • Van Ludwin Wieringa kregen we een cd-rom voor de computer met een programma om oude foto`s te bewerken en te archiveren.
 • Van Dik en Coleta Hogenkamp kregen we diverse boekwerkjes en foto`s van het bouwen van de baileybrug over de IJssel en de bevrijding van Assendorp die vaak afkomstig zijn uit particuliere fotoalbums.
 • Van de heer J. Brunnekreef woonachtig in Zwolle ontvingen we diverse documenten en spullen met betrekking tot het arbeidsbureau en lijsten met Zwollenaren die te werk werden gesteld voor de Duitsers.
 • Van de heer E. Berbers kregen we diverse boekwerkjes, postzegels en speldjes uit de periode 1940-1945.
 • De heer Willem van der Veen uit Zwolle schonk ons diverse kaarten die uitgeven werden na de bevrijding.
 • Van Mevrouw C. Kamphuis, de familie Otterman en de heer Klinkhamer kregen we unieke documenten en fotomateriaal van het Centraal Distributie Kantoor dat in de oorlog gevestigd was op de hoek van de Zevenalleetjes en de Burgemeester van Royensingel (het voormalige gebouw van de IJsselcentrale).
 • Van oud-Zwollenaar Johan Rijfkogel woonachtig in Vries verkregen we een bijzondere foto van Duitse soldaten die door de Brederostraat marcheren.
 • Mevrouw H. van `t Vlie uit Zwolle schonk ons een schrift met als titel Mijn herinneringen aan de RHBS met veel uniek documentatiemateriaal uit Zwolle in de jaren 1940-1945.
 • Van de heer J. Donze uit Zwolle kregen we een grote hoeveelheid documentatiemateriaal die zich nog niet in onze collectie bevond, zoals spotprenten, documenten van de NSB, krantjes en een oproep tot het verrichten van werkzaamheden voor de bezetter.
 • Van de heer W. Burbach uit Zwolle kregen we de mogelijkheid om foto`s te kopiŽren. Het ging om foto's van zijn diensttijd bij het militaire gezag na de bevrijding, foto`s van de voormalige garage Schurink aan de Veerallee en van de kazerne gevestigd in een schoolgebouw aan de Assendorperstraat.

Materiaal

Mocht u materiaal ten behoeve van de collectie willen afstaan, dan kunt u contact opnemen met de beheerder, Paul Harmens, (038) - 4266300 of e-mail: p.harmens@hcov.nl.